Algemene voorwaarden Website Totaal

Definities:

1. WebsiteTotaal : Karym Ahmed | Fotografie, gevestigde te Den Haag onder KvK nr. 57162948.

2. Klant: degene met wie WebsiteTotaal een overeenkomst is aangegaan of zaken doet.

3. Partijen: WebsiteTotaal en Klant samen.

4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alles offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of produceren door of namens WebsiteTotaal.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij daar uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die WebsiteTotaal hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele ovrige kosten zoals administratiekosten, heffingen, reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uidtdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. 
 2. Alle prijzen die WebsiteTotaal hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan websitetotaal te allen tijde wijzegen.
 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door WebsiteTotaal vastgesteld op grond van de werkelijk besteden uren. 
 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van WebsiteTotaal, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Indien partijen voor een dienstverlening door WebsiteTotaal een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 6. Websitetotaal is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient WebsiteTotaal de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 
 8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt/ 
 9. WebsiteTotaal heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 10. Voorafgaande aan de ingang ervan zal WebsiteTotaal prijsaanpassingen meedelen aan klanten
 11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met WebsiteTotaal op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaald de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is WebsiteTotaal gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand word gerekend. Tevens is WebsiteTotaal ook gerechtigd de wettelijke boete op te leggen.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoedingen verschuldigd aan WebsiteTotaal.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoedingen voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaald, mag WebsiteTotaal zijn verplichtingen opschorten totdat de klant zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van WebsiteTotaal op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door WebsiteTotaal, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan WebsiteTotaal te betalen. 

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekeningen

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan WebsiteTotaal te verrekenen met een vordering op WebsiteTotaal.

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

         – leverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

– zaken van WebsiteTotaal die bij de klant aanwezig zijn

– zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

2. De klant geeft op eerste verzoek van WebsiteTotaal de polis van deze verzekering ter inzage. 

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor WebsiteTotaal enkel een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichtingen. 

Uitvoering van de overeenkomst

 1. WebsiteTotaal voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. WebsiteTotaal heeft het recht om de overeenkomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat WebsiteTotaal tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor de rekening van de klant. 

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan WebsiteTotaal.
 2. De klant staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant verzoekt, retourneert WebsiteTotaal de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door WebsiteTotaal redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens if beschieten beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant. 

Duur van de overeenkomst

 1. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, c.q. een een consumenten de overeenkomst opzegt met inachtneming van een van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt d overeenkomst van rechtswege. 
 2. Zijn partijen binnen de looptijd overeenkomst voor de voltooing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant WebsiteTotaal schriftelijk in gebreke stellen. 

Vrijwaring 

De klant vrijwaart WebsiteTotaal tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door WebsiteTotaal geleverde producten en/of diensten. 

Klachten

 1. De klant dient een door WebsiteTotaal geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. 
 2. Beantwoord een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant WebsiteTotaal daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat WebsiteTotaal in staat is hierop adequaat te reageren.
 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit in ieder geva niet toe leiden dat Website Totaal gehouden kan worden aan andere werkzaamheden te verrichten dan overeengekomen. 
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in geval niet toe leiden dat WebsiteTotaal gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. 

Ingebrekenstelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan WebsiteTotaal.
 2. Het is de verantwoordelijken de klant dat een ingebrekestelling WebsiteTotaal ook daadwerkelijk tijdig bereikt. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als WebsiteTotaal een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan WebsiteTotaal verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid WebsiteTotaal

 1. WebsiteTotaal is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien WebsiteTotaal aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. WebsiteTotaal is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen schade aan derden.
 4. Indien WebsiteTotaal aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering word uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop aansprakelijkheid betrekking heeft. 
 5. Alle afbeeldingen, foot’s kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichtingen. 

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van WebsiteTotaal vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer WebsiteTotaal toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoning van de verplichtingen door WebsiteTotaal niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat WebsiteTotaal in verzuim is.
 3. WebsiteTotaal heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dansel indien WebsiteTotaal kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te verzen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgelijk Wetboek geldt dat en tekortkoming van WebsiteTotaal in de nakoming van enige verplichtingen ten aanzien van de klant niet aan WebsiteTotaal kan worden toegerekend in een van de wil van WebsiteTotaal onafhankelijk situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van WebsiteTotaal verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituaties worden ook -doch uitsluitend- gerekend: noodtoestanden (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, ect); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-. elektriciets-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor WebsiteTotaal 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden de verplichtingen opgeschort totdat WebsiteTotaal er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden
 5. WebsiteTotaal is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het  als gevolg van de overmachtssituatie enig voordeel geniet. 

Wijziging van de overeenkomst

 1. WebsiteTotaal is gerechtigd deze algemeen voorwaarde te wijzegen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal WebsiteTotaal zoveel mogelijk vooraf met de klanten bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijk instemming bam WebsiteTotaal. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bepaald in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarde niet aan. 
 2. Een bepaling die of nietig of vernietigbaar is, word in dat geval vervangen door een bepaling dit het dichtst in de buurt komt van wat WebsiteTotaal bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter  in arrondissement waar WebsiteTotaak is gevestigd/ praktijk houdt/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

Opgesteld op 15 juni 2019.