Algemene voorwaarden WebsiteTotaal.nu

E-mail: mail@websitetotaal.nu
Website: www.websitetotaal.nu

Definities

 1. WebsiteTotaal.nu: Karym Ahmed Fotografie, gevestigd te Den Haag onder KvK nr.57162948.
 2. Klant: degene met wie WebsiteTotaal.nu een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: WebsiteTotaal.nu en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Voorwaarde onderhoudsabonnementen / service abonnementen 

 1. Domeinnaam: inbegrepen is 1 .nl of .com domeinnaam. Op andere domeinnamen (TLD) kan buiten de kosten van het abonnement een toeslag van toepassing zijn. Website Totaal zal van te voren altijd de hoogte hiervan helder communiceren. Extra domeinnamen zijn los aan te schaffen voor een toeslag. De hoogte van de toeslag word alvorens helder gecommuniceerd door WebsiteTotaal.
 2. Inbegrepen onderhoud:
  2.1. Standaard: Kleine veranderingen binnen de huidige pagina’s zijn inbegrepen. Het toevoegen van pagina’s, producten en/of blogs is niet inbegrepen. Maximaal 15 minuten per maand aan onderhoud zijn inbegrepen.
  2.2. Premium: Tot 1 uur per maand aan onderhoud is inbegrepen.
  2.3. SEO: Er wordt tot 2 uur per maand besteed aan SEO-werkzaamheden. Daarnaast is er 2 uur per maand inbegrepen aan onderhoud, waarvan 1 uur per maand wordt gebruikt voor het plaatsen van geschreven blogs en 1 uur per maand vrij te besteden is. Afhankelijk van de bepaalde strategie worden maximaal 2 blogs per maand geschreven. Het aantal backlinks wordt door WebsiteTotaal bepaald.
 3. Bij grote werkzaamheden kan ervoor worden gekozen om uren te gebruiken van de komende maand(en) of uren in te kopen tegen ons reguliere uurtarief van 60 euro per uur. Toekomstige uren gebruiken kan alleen in overleg en na goedkeuring van WebsiteTotaal. Wanneer toekomstige uren worden gebruikt, kan het abonnement gedurende deze maanden niet worden opgezegd. De regels voor voortijdige opzegging zijn van toepassing.
 4. AI-Tool: Inbegrepen zijn 18.000 text-prompts (hieronder vallen ook vertaling-prompts) en 540 afbeelding-prompts per jaar. Het gaat hier om prompts ongeacht of de gegenereerde text / afbeelding gebruikt word. 

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van WebsiteTotaal.nu zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. 
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

Aanvaarding 

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt WebsiteTotaal.nu zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt WebsiteTotaal.nu slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.
 3. WebsiteTotaal doet uitsluitend zaken met bedrijven. Elke overeenkomst die word aangegaan word gezien en behandeld als een Business to Business overeenkomst.

Prijzen

 1. Alle prijzen die WebsiteTotaal.nu hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die WebsiteTotaal.nu hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan WebsiteTotaal.nu te allen tijde wijzigen. 
 3. Partijen komen voor een dienstverlening door WebsiteTotaal.nu een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 4. WebsiteTotaal.nu is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. 
 5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient WebsiteTotaal.nu de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 
 6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 7. WebsiteTotaal.nu heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 
 8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal WebsiteTotaal.nu prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met WebsiteTotaal.nu op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

 1. WebsiteTotaal.nu mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. 
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 1 maand na levering te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat WebsiteTotaal.nu de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 
 4. WebsiteTotaal.nu behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is WebsiteTotaal.nu gerechtigd de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan WebsiteTotaal.nu. 
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag WebsiteTotaal.nu zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van WebsiteTotaal.nu op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door WebsiteTotaal.nu, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan WebsiteTotaal.nu te betalen. 

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten. 

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan WebsiteTotaal.nu te verrekenen met een vordering op WebsiteTotaal.nu. 

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  1. geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  1. zaken van WebsiteTotaal.nu die bij de klant aanwezig zijn
  1. zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De klant geeft op eerste verzoek van WebsiteTotaal.nu de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor WebsiteTotaal.nu enkel een  inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Uitvoering van de overeenkomst 

 1. WebsiteTotaal.nu voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. WebsiteTotaal.nu heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat WebsiteTotaal.nu tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat WebsiteTotaal.nu tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
 6. WebsiteTotaal.nu behoud zich het recht de opdracht te weigeren of vroegtijdig te beëindigen als WebsiteTotaal.nu vermoed dat bij het uitvoeren van de opdracht: inbreuk word gemaakt op wet- of regelgeving, oog is op uitbuiting, inbreuk word gemaakt op rechten van andere en wanneer er op enigerlei wijze onwettig, bedreigend, frauduleus of schadelijk is, of in verband staat met een onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit.

Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan WebsiteTotaal.nu.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert WebsiteTotaal.nu de betreffende bescheiden. 
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door WebsiteTotaal.nu redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst (website onderhoudsabbonementen)

 1. Bij de eerste betaling van het website onderhoudsabbonementen word automatisch een overeenkomst aangegaan tussen WebsiteTotaal.nu en de klant betreffende een dienst of diensten voor een minimale looptijd van 1 jaar, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk­zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over­schrijding van deze termijn moet de klant WebsiteTotaal.nu schriftelijk in gebreke stellen.

Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd 

 1. De klant kan een overeenkomst niet binnen de minimale looptijd van 1 jaar opzeggen, tenzij de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. Wanneer de klant het incasso blokkeert binnen de minimale looptijd heeft WebsiteTotaal het recht het volledige bedrag van de resterende looptijd plus 35 euro administratiekosten via een eenmalige factuur te incasseren.  

 3. Een consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. Voor bedrijven geld geen opzegtermijn en is de overeenkomst direct bindend
 4. Blokkeert de klant het automatisch incasso als zijnde opzegging van de dienst voor onbepaalde tijd dan is WebsiteTotaal gerechtigd 35 euro administratiekosten in rekening te brengen.
 5. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
 6. Na opzegging van de dienst dient de klant zelf te zorgen voor de betreffende software abonnementen, hosting en het verhuizen van de domeinnaam. WebsiteTotaal.nu is in geen geval aansprakelijk voor deze zaken en het online houden van de website na de beëindiging van de overeenkomst.

Intellectueel eigendom 

 1. WebsiteTotaal.nu behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WebsiteTotaal.nu (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.
 3. WebsiteTotaal.nu is in geen geval aansprakelijk voor ontwerpen, tekeningen, geschriften, teksten, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, of enige andere vorm van content waar copyright of intellectueel eigendomsrecht op kan rusten die door de klant is aangeleverd en geplaatst is op de website.
 4. Bij enige copyright claims, boetes of vorderingen van enige instanties over content die door de opdrachtgever op de website is geplaatst of aangeleverd door de klant en door WebsiteTotaal.nu is geplaatst op de website is WebsiteTotaal.nu in geen geval verantwoordelijk en aansprakelijk. Claims worden direct doorgestuurd naar de klant en enige juridische kosten geleden door WebsiteTotaal.nu worden verhaald op de opdrachtgever.
 5. WebsiteTotaal.nu behoud zich het recht om content waarbij of vermoed word dat deze inbreuk maakt op copyright direct te verwijderen van de website zonder overleg met de klant.

Geheimhouding 

 1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van WebsiteTotaal.nu ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende WebsiteTotaal.nu waarvan de klant weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan WebsiteTotaal.nu schade kan berokkenen.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt. 
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  1. die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
  1. die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht 
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
 2. is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete €1.000
 3. is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete €5.000
 4. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 5. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 
 6. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van WebsiteTotaal.nu waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Verboden gebruik

U mag de Service alleen gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met de Voorwaarden. U stemt ermee in de diensten, website of enige ander dat WebsiteTotaal.nu ter beschikking stelt aan klanten of online te vinden is niet te gebruiken:

 1. Op een manier die in strijd is met toepasselijke nationale of internationale wet- of regelgeving.
 2. Met het oog op het uitbuiten, schade toebrengen of proberen uit te buiten of op enigerlei wijze schade toe te brengen aan minderjarigen door hen bloot te stellen aan ongepaste inhoud of anderszins.
 3. Om reclame- of promotiemateriaal te verzenden of te laten verzenden, inclusief “junkmail”, “kettingbrief”, “spam” of andere soortgelijke verzoeken.
 4. Zich voordoen of proberen te doen voor het Bedrijf, een werknemer van het Bedrijf, een andere gebruiker of een andere persoon of entiteit.
 5. Op enigerlei wijze die inbreuk maakt op de rechten van anderen, of op enigerlei wijze onwettig, bedreigend, frauduleus of schadelijk is, of in verband staat met een onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit.
 6. Om deel te nemen aan enig ander gedrag dat iemands gebruik of genot van de Service beperkt of remt, of dat, zoals door ons bepaald, het Bedrijf of gebruikers van de Service kan schaden of beledigen of hen kan blootstellen aan aansprakelijkheid.

Bovendien stemt u ermee in om niet:

 1. De diensten te gebruiken op een manier die de dienst kan uitschakelen, overbelasten, beschadigen of aantasten of die het gebruik van de deinst door een andere partij kan belemmeren, inclusief hun vermogen om via de Service in realtime uit te voeren.
 2. Een robot, spider of ander automatisch apparaat, proces of middel te gebruiken om toegang te krijgen tot de Service voor welk doel dan ook, inclusief het bewaken of kopiëren van materiaal.
 3. Gebruik te maken van handmatige processen om materiaal voor enig ander ongeoorloofd doel te gebruiken of te kopiëren.
 4. Gebruik te maken van apparaat, software of routine die de goede werking kan verstoort.
 5. Virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal te plaatsen dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is.
 6. Poging om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot, te interfereren met, schade toe te brengen aan of het verstoren van diensten of delen daarvan, de server waarop enige informatie is opgeslagen, of een server, computer of database die is verbonden met de diensten van WebsiteTotaal.nu.
 7. WesiteTotaal.nu aan te vallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.
 8. Actie te ondernemen die de beoordeling van het bedrijf kan beschadigen of vervalsen.
 9. Te proberen de goede werking van de diensten of producten die gebruikt worden voor het uitvoeren van werkzaamheden te verstoren.

Vrijwaring

De klant vrijwaart WebsiteTotaal.nu tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door WebsiteTotaal.nu geleverde producten en/of diensten. 

Klachten

 1. De klant dient een door WebsiteTotaal.nu geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant WebsiteTotaal.nu daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
 3. Consumenten dienen WebsiteTotaal.nu uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat WebsiteTotaal.nu in staat is hierop adequaat te reageren. 
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat WebsiteTotaal.nu gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan WebsiteTotaal.nu.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling WebsiteTotaal.nu ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als WebsiteTotaal.nu een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan WebsiteTotaal.nu verschuldigd zijn. 

Aansprakelijkheid WebsiteTotaal.nu

 1. WebsiteTotaal.nu is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien WebsiteTotaal.nu aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. WebsiteTotaal.nu is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien WebsiteTotaal.nu aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van WebsiteTotaal.nu vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek. 

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer WebsiteTotaal.nu toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door WebsiteTotaal.nu niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat WebsiteTotaal.nu in verzuim is. 
 3. WebsiteTotaal.nu heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien WebsiteTotaal.nu kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van WebsiteTotaal.nu in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan WebsiteTotaal.nu kan worden toegerekend in een van de wil van WebsiteTotaal.nu onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van WebsiteTotaal.nu kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor WebsiteTotaal.nu 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat WebsiteTotaal.nu er weer aan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. WebsiteTotaal.nu is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst 

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 
 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel. 

Wijziging algemene voorwaarden

 1. WebsiteTotaal.nu is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal WebsiteTotaal.nu zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van WebsiteTotaal.nu. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat WebsiteTotaal.nu bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar WebsiteTotaal.nu is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 14 mei 2022.